برنامه ی کلاس ها

شما اینجا هستید : صفحه اصلی / برنامه ی کلاس ها

برنامه کلاس یوگا موسسه یوگا رمانه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
09:00 - 10:00
مقدماتی - متوسطه (A)
مربی : مهرانه مشتاق
09:30
10:45
مقدماتی (E)
مربی : مهرانه مشتاق
09:00
10:15

مقدماتی (E2)
مربی :هدی کشاورز
09:00
10:15
مقدماتی (E)
مربی : مهرانه مشتاق
09:00
10:15

مقدماتی (E2)
مربی : هدی کشاورز
09:00
10:15
مقدماتی - متوسطه (A)
مربی : مهرانه مشتاق
09:30
10:45
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
متوسطه - پیشرفته (D)
مربی : مهرانه مشتاق
11:00
12:15
مقدماتی (R)
مربی : مریم کواکبیان
11:00
12:15
مقدماتی (R)
مربی : مریم کواکبیان
11:00
12:15
متوسطه - پیشرفته (D)
مربی : مهرانه مشتاق
11:00
12:15
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
مقدماتی (E3)
مربی : هدی کشاورز
15:30
16:45
مقدماتی - متوسطه (M)
مربی : زهرا شهرستانی
15:30
16:45
مقدماتی - متوسطه (M)
مربی : زهرا شهرستانی
15:30
16:45
مقدماتی (E3)
مربی : هدی کشاورز
15:30
16:45
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
مقدماتی (B)
مربی : بهاره احمدی
17:00
18:15

مقدماتی (H)
مربی : هدی کشاورز
17:00
18:15

متوسطه - پیشرفته (X)
مربی : بهاره احمدی
18:30
19:45
متوسطه - پیشرفته (C)
مربی : رمانه خلیلی
17:00
18:15

متوسطه - پیشرفته (F)
مربی : مریم کواکبی
17:30
18:45

پیشرفته (L)
مربی : رمانه خلیلی
18:30
19:45

مقدماتی (T)
مربی : مریم کواکبی
19:00
20:15

متوسطه - پیشرفته (C)
مربی : رمانه خلیلی
17:00
18:15

متوسطه - پیشرفته (F)
مربی : مریم کواکبی
17:30
18:45

پیشرفته (L)
مربی : رمانه خلیلی
18:30
19:45

مقدماتی (T)
مربی : مریم کواکبی
19:00
20:15
مقدماتی (B)
مربی : بهاره احمدی
17:00
18:15

مقدماتی (H)
مربی : هدی کشاورز
17:00
18:15

متوسطه - پیشرفته (X)
مربی : بهاره احمدی
18:30
19:45
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
11:00 - 12:00
متوسطه - پیشرفته (D)
مربی : مهرانه مشتاق
11:00
12:15
متوسطه - پیشرفته (D)
مربی : مهرانه مشتاق
11:00
12:15
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
متوسطه - پیشرفته (C)
مربی : رمانه خلیلی
17:00
18:15

متوسطه - پیشرفته (F)
مربی : مریم کواکبی
17:30
18:45

پیشرفته (L)
مربی : رمانه خلیلی
18:30
19:45
متوسطه - پیشرفته (یک جلسه هفتگی)
مربی : رمانه خلیلی
17:30
19:30
متوسطه - پیشرفته (C)
مربی : رمانه خلیلی
17:00
18:15

متوسطه - پیشرفته (F)
مربی : مریم کواکبی
17:30
18:45

پیشرفته (L)
مربی : رمانه خلیلی
18:30
19:45
18:00 - 19:00
متوسطه - پیشرفته (X)
مربی : بهاره احمدی
18:30
19:45
متوسطه - پیشرفته (X)
مربی : بهاره احمدی
18:30
19:45
19:00 - 20:00

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
09:00 - 10:00
مقدماتی - متوسطه (A)
مربی : مهرانه مشتاق
09:30
10:45
مقدماتی (E)
مربی : مهرانه مشتاق
09:00
10:15

مقدماتی (E2)
مربی :هدی کشاورز
09:00
10:15
مقدماتی (E)
مربی : مهرانه مشتاق
09:00
10:15

مقدماتی (E2)
مربی : هدی کشاورز
09:00
10:15
مقدماتی - متوسطه (A)
مربی : مهرانه مشتاق
09:30
10:45
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
مقدماتی (R)
مربی : مریم کواکبیان
11:00
12:15
مقدماتی (R)
مربی : مریم کواکبیان
11:00
12:15
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
مقدماتی (E3)
مربی : هدی کشاورز
15:30
16:45
مقدماتی - متوسطه (M)
مربی : زهرا شهرستانی
15:30
16:45
مقدماتی - متوسطه (M)
مربی : زهرا شهرستانی
15:30
16:45
مقدماتی (E3)
مربی : هدی کشاورز
15:30
16:45
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
مقدماتی (B)
مربی : بهاره احمدی
17:00
18:15

مقدماتی (H)
مربی : هدی کشاورز
17:00
18:15
مقدماتی (B)
مربی : بهاره احمدی
17:00
18:15

مقدماتی (H)
مربی : هدی کشاورز
17:00
18:15
18:00 - 19:00
مقدماتی (یک جلسه هفتگی)
مربی : هدی کشاورز
18:00
20:00
19:00 - 20:00
مقدماتی (T)
مربی : مریم کواکبی
19:00
20:15
مقدماتی (T)
مربی : مریم کواکبی
19:00
20:15
20:00 - 21:00

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
09:00 - 10:00
مقدماتی - متوسطه (A)
مربی : مهرانه مشتاق
09:30
10:45
مقدماتی - متوسطه (A)
مربی : مهرانه مشتاق
09:30
10:45
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
متوسطه - پیشرفته (D)
مربی : مهرانه مشتاق
11:00
12:15
متوسطه - پیشرفته (D)
مربی : مهرانه مشتاق
11:00
12:15
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
مقدماتی - متوسطه (M)
مربی : زهرا شهرستانی
15:30
16:45
مقدماتی - متوسطه (M)
مربی : زهرا شهرستانی
15:30
16:45
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
متوسطه - پیشرفته (C)
مربی : رمانه خلیلی
17:00
18:15

متوسطه - پیشرفته (F)
مربی : مریم کواکبی
17:30
18:45
متوسطه - پیشرفته (یک جلسه هفتگی)
مربی : رمانه خلیلی
17:30
19:30
متوسطه - پیشرفته (C)
مربی : رمانه خلیلی
17:00
18:15

متوسطه - پیشرفته (F)
مربی : مریم کواکبی
17:30
18:45
18:00 - 19:00
متوسطه - پیشرفته (X)
مربی : بهاره احمدی
18:30
19:45
متوسطه - پیشرفته (X)
مربی : بهاره احمدی
18:30
19:45
19:00 - 20:00

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
11:00 - 12:00
متوسطه - پیشرفته (D)
مربی : مهرانه مشتاق
11:00
12:15
متوسطه - پیشرفته (D)
مربی : مهرانه مشتاق
11:00
12:15
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
متوسطه - پیشرفته (C)
مربی : رمانه خلیلی
17:00
18:15

متوسطه - پیشرفته (F)
مربی : مریم کواکبی
17:30
18:45
متوسطه - پیشرفته (یک جلسه هفتگی)
مربی : رمانه خلیلی
17:30
19:30
متوسطه - پیشرفته (C)
مربی : رمانه خلیلی
17:00
18:15

متوسطه - پیشرفته (F)
مربی : مریم کواکبی
17:30
18:45
18:00 - 19:00
متوسطه - پیشرفته (X)
مربی : بهاره احمدی
18:30
19:45
متوسطه - پیشرفته (X)
مربی : بهاره احمدی
18:30
19:45
19:00 - 20:00

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
09:00 - 10:00
مقدماتی - متوسطه (A)
مربی : مهرانه مشتاق
09:30
10:45
مقدماتی - متوسطه (A)
مربی : مهرانه مشتاق
09:30
10:45
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
مقدماتی - متوسطه (M)
مربی : زهرا شهرستانی
15:30
16:45
مقدماتی - متوسطه (M)
مربی : زهرا شهرستانی
15:30
16:45
16:00 - 17:00

شنبه

یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

No classes available!