مربیان یوگا مرکز تخصصی یوگا رمانه

رمانه خلیلی پور

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

مریم کواکبی

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

مهرانه مشتاق

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

هدی کشاورز

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

بهاره احمدی

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

زهرا شهرستانی

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

فرانک رفیعی

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

امید علی آبادی

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی